Anonymus yapp shop
Adi Paz
rishon letsiyon
לחנות לחץ כאן
סוויטץ של נורטל 24 פורטים
start chat with Adi Paz yapp shop
צור קשר
₪ 500
image
image
דרג מוצר
סוויטץ של נורטל 24 פורטים Nortel nerworks baystack 70-24T switch
yapp טכנולוגיה